نظریه مشورتی جامعه سردفتران یزد درخصوص تعرفه تحریر

همکاران محترم

تا رفع ابهامات موجود در تعرفه ارسالی جهت هماهنگی و ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت آرا’ بدینوسیله نظریه مشورتی جامعه که در جلسه مورخ 12 مرداد صادر گردیده جهت اطلاع اعلام میگردد:

هیئت مدیره جامعه با تشکیل جلسه فوق العاده  بابررسی تمامی بندها و تبصره های تعرفه مذکور ضمن آنکه این تعرفه را فاقد رکن کارشناسی و از نظر جوابگوئی در چهارسال آینده و مشکلات اجرائی ناشی از آن ضعیف وناکارآمد میداند جهت رفع ابهام از قسمتهای مختلف آن و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در برداشتها و اجرای مفاد ان نظریه مشورتی خود را ذیلا اعلام مینماید:

بند الف تعرفه (اسناد مالی)

قسمت یک  مربوط به اسناد رهنی و با حق استرداد و ذمه ای  از نظر عنوان و اسناد فاقد هرگونه ابهام بوده و حق التحریر کلیه اسناد رهنی و باحق استرداد و ذمه ای مربوط به  بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی  در این بخش محاسبه میگردد

قسمت دوم مربوط به اسناد منقول نیز شامل کلیه اسناد نقل و انتقال وسائط نقلیه و ماشین الات کشاورزی و راهسازی و معدنی و موتورسیکلت و دستگاههای چاپ و حفاری و یدک کش واسلحه  و سایر اموالی که ذاتا عین منقول باشد تحت هریک از عقود ناقله خواهد بود

قسمت سوم مربوط به اسناد غیرمنقول و سایر اسناد مالی  از  دو بخش تشکیل  میگردد

1-اسناد مربوط به غیرمنقول که شامل  کلیه اسناد هرنوع معامله و نقل و اتقال عین یا منافع املاک و یا سایر اموال غیرمنقول باهرعقدی از عقود  اعم از بیع و صلح و اجاره و غیره بصورت قطعی یا محاباتی و باحق خیار و سایر عناوین حقوقی  میگردد و حق التحریر مربوطه در این بخش محاسبه میگردد

2-: سایر اسناد مالی -  سایر اسناد مالی بطور کلی از قراردادهای مالی و هرگونه اقرارنامه ها و تعهدات و صلح نامه های دارای مبلغ و صلح پروانه ها و حق الامتیازات اعم از آب و برق و گاز و تلفن و سرقفلی و حقوق دسترنج و زارعانه و غیره و هرگونه سندی که طبق تعاریف قانونی مالی تلقی و داخل در ردیفهای یک و دو بند الف نباشد با تعرفه این بخش محاسبه میگردند

3-مراد از ارزش معاملاتی در این بخش همان ارزش منطقه بندی دارائی میباشد

 

بند ب تعرفه (غیرمالی)

این بخش از تعرفه دارای عناوین شناخته شده برای همکاران بوده و فاقد ابهام است لکن با مقایسه آن با تعرفه قبلی و حذف و اضافات عباراتی که دارای بار حقوقی است نکات زیر قابل تعمق و توجه میباشد:

1-با توجه به تعریف سند مختصر در تبصره 5 بخشنامه در تنظیم وکالت نامه ها باید توجه داشت اسناد وکالتنامه ویا وصیت و وقف چنانچه در نیم برگی تنظیم شوند باید در یک صفحه و همان 17 سطر موجود باشد  و از جمع کردن خطوط خودداری گردد در غیر اینصورت مفصل تلقی و مشمول حق التحریر اسناد مفصل خواهد بود و هرگونه اشتباه در محاسبه ممکن است همکاران را در بازرسیها دچار مشکل نماید

2-اسناد متمم قراردادهای موضوع ردیف 5 این بخش منحصر به مواردی است که بنحوی شرایط اسناد قبلی را تغییر و یا اصلاح مینماید و باید توجه داشت چنانچه حاوی افزایش مبلغ باشد  مشمول بخش یک (اسناد رهنی) و اگر متضمن تعویض یا ضم وثیقه باشد از حیث وصول حق التحریر مشمول بند 11 این بخش (400000 ریال) خواهد بود

3-در تقسیم نامه موضوع بند 6 ملاک محاسبه حق التحریر تعداد واحدها یا پلاکهای مورد تقسیم است و ضمائم و توابع آنها از قبیل پارکینگ و انباری که  دارای پلاک فرعی مجزی نباشند داخل در همان واحد خواهد بود

4-تعهدات دانشجوئی موضوع بند 7 این بخش با توجه به تغییرات عبارتی نسبت به تعرفه قبلی منحصرا شامل تعهدات دانشجویان خواهد بود که در مقابل مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوقهای رفاه داده میشود بنابراین اسناد تعهد مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی و بورسیه ها  مشمول بند 5 این بخش خواهد بود

5-در صلح دعاوی موضوع بند 10 این بخش چنانچه صلح نامه حاوی صلح حقوق مالی یا دارای مبلغ باشد مشمول سایر اسناد مالی خواهد بود

6-سایر اسناد غیرمالی موضوع بند 12 شامل کلیه  اسناد غیرمالی خواهد بود که در ردیفهای فوق نیامده است مانند ابراء ضم امین و غیره

بند ج : سایر خدمات ثبتی

این بخش از تعرفه ها نیز بجز موارد ذیل در سایر موارد با توجه به مسبوق به سابقه بودن عناوین فاقد ابهام است لذا استنباط و نظریه مشورتی هیئت مدیره در خصوص بندهای 7 و 9 و 14 و تبصره های 1 و 2 و3 ذیلا اعلام میگردد:

1-درخصوص تهیه و تصدیق فتوکپی از اسناد و مدارک دفترخانه موضوع بند7 با عنایت به اینکه تصدیق برابر با اصل نیز روی فتوکپی تهیه شده باید انجام شود لذا تنها مدارکی را شامل میشود که اصل آنها  ضمیمه سند باشد مانند گواهیهای ماخوذه مستند تنظیم سند اعم از  گواهی دارائی وشهرداری وغیره  و مدارکی را که بصورت فتوکپی ضمیمه اسناد است شامل نمیگردد

2-موارد بند 9 مربوط به مناطقی است که ادارات ثبت اسناد براساس بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی از دفاتر فتوکپی اسناد مالکیت را به ضمیمه استعلامهای ثبتی مطالبه مینمایند وبا عنایت به رویه متداول در سطح استان یزد  در حال حاضر کاربرد ندارد

3-استعلام برای ثبت و سایر ادارات که برای تنظیم سند و انجام معامله  ضروری است براساس بند 14 برای هربرگ یا نسخه مبلغ 50000 ریال دریافت میشود و بنظر میرسد منحصر به معاملات املاک نبوده و در خصوص سایر معاملات نیز قابل وصول خواهد بود

4-با عنایت به تبصره یک بخشنامه در هرمورد که بنحوی لازم است پس از تنظیم سند - مدارک یا گواهی به دفاتر یا ادارات ویا ارگانها پست شود هزینه پستی قابل وصول و درج در صدر اسناد خواهد بود و همکاران در خصوص اسناد مربوط به املاک خارج از حوزه ثبتی یا مرتبط با سایر دفاتر اسناد رسمی ویا خودروها به این موضوع توجه داشته باشند

5-با توجه به مفهوم عام و بار حقوقی واژه "متعهد" در تبصره 2 مراد همان طرفین سند بوده و در کلیه اسناد اعم از مالی و غیرمالی زمانیکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند به ازاء هر نفر اضافه مبلغ 100000 ریال علاوه بر تحریر متعلقه سند باید اخذ و وصول گردد

6- برگ اضافی موضوع تبصره 3 شامل کلیه اسناد مالی و غیرمالی بوده و چنانچه سند در بیش از یک برگ و بر روی اوراق یک برگی تنظیم گردد برای هربرگ اضافی مبلغ 80000 ریال و اگر در اوراق نیم برگی تنظیم شود برای هربرگ اضافی مبلغ 50000 ریال قابل وصول خواهد بود و این تبصره مخصوص اسنادی است که بعلت طولانی بودن متن سند استفاده از اوراق متعدد را ایجاب مینماید وبابد توجه داشت که شامل نسخ متعدد و اضافی که بنا به تقاضای متعاملین تهیه میگردد نخواهد بود

7- بنظر میرسد با توجه به تعریف مختصر و مفصل در تبصره 5 -  اوراق اضافی موضوع تبصره 3 شامل وکالت نامه و وقف نامه و وصیت نامه مختصر نخواهد بود زیرا اینگونه اسناد چنانچه زاید بر 17 سطر نیم برگی باشند حکم مفصل بر آنها بار خواهد شد 

8-وکالت مربوط به فروش موتورسیکلت نیز مشمول موارد تبصره 4 ذیل بخشنامه (وسایط نقلیه)  خواهد بود

9-در خصوص تبصره 7  بخشنامه صرفنظر  از سابقه صدور رای در دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه خطاب تبصره لحن تکلیفی ندارد بنظر مشورتی هیئت مدیره  با توجه به تعریف pos  که همان سامانه پرداخت الکترونیکی است مصداق تبصره مذکور اختصاص به دستگاه پوز بانک ملی و نرم افزار مربوطه نداشته و تازمان رفع ابهام توسط سازمان و یا لغو این تبصره همکاران میتوانند حق التحریر را توسط هرنوع سیستم پوز  دیگر سایر بانکها که در محل دفتر مستقر است واریز نمایند

10-نظر به اینکه تمامی بندها و بخش های این تعرفه عنوان حق التحریر را دارد لذا تا زمانیکه دفاتر مودی مالیاتی شناخته میشوند این مبالغ بدون استثنا مشمول قانون مالیات برارزش افزوده و کسورات قانونی حق التحریر خواهد بود

11-موارد فوق صرفا نظریه مشورتی و جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد بین همکاران و جلوگیری از تشتت آراء و تهیه گردیده ودر صورت صدور هرگونه  بخشنامه اصلاحی  از طرف سازمان وفق بخشنامه عمل خواهد شد  -جامعه سردفتران ودفتریاران استان یزد .               درپایان ضمن تشکر از جامعه سردفتران استان یزد.سوالاتی  در خصوص بند 14 این بخشنامه مطرح می کنم به امید راهنمایی های شما عزیزان : 1-در خصوص بند 14 بخشنامه تهیه استعلام برای سازمان ثبت ویا سایر ادارات آیا استعلاماتی که قبل از بخشنامه انجام شده واکنون به دفاتر داده می شود وممکن است هنوز تا ماههای بعد هم ادامه داشته باشد وبه عبارتی بهتر اسنادی که بعد از لازم الاجراشدن بخشنامه تنظیم شود واستعلامات انها در زمان قبل از از بخشنامه انجام شده باشد تکلیف چیست ایا بایستی مبلغ مذکوراخذ شود  2-مبلغ 50000 ریال را زمانی که استعلام نوشته می شود بایستی اخذ بشود ویا زمان تنظیم سند که در مورد اول چنانچه فرد بعدا"از انجام معامله خودداری کرد ایا این وجه به عنوان حق الزحمه محسوب می شود وبرگردانده نمی شود ویا خیر وچنانچه موکول به زمان تنظیم سند کنیم واگر اربا رجوع دیگر مراجعه نکرد ؟ 3-ایا مبلغ مذکور را بایستی همراه تحریر از سیستم کارتخوان کم کرد ویا خیر  4-آیا این مبلغ به عنوان تحریر محسوب می شود وباید در متن سند قید گردد ویا حق الزحمه محسوب می شود ونیازی به قید ان در متن سند نیست . 

/ 5 نظر / 23 بازدید
میرزا بنویس

جناب تیموری سلام باور کنید بند بند سئوالاتتان را جواب دادم و کلی وقت گرفت متاسفانه در ناباوری ارسال آن ارور داد و حال بنده را گرفت در دیل نظیه جامع مینویسم زمت مراجعه با خود شما

میرزا بنویس

سلام بر تیموری عزیز با اعتذار از تاخیر بعلت مشغله ... موارد ابهامی جنابعالی و تعدادی دیگر از همکاران با رنگ قرمز به نظریه مشورتی جامعه در وبلاگ اضافه گردید چنانچه مواردی دیگر مورد نظر است اعلام در غیر اینصورت ان را نهائی کرده برای همکران در استان ارسال گردد

میرزا بنویس

سلام همکار بزرگوار نظر به اینکه در پاراگراف دوم از بند اسناد غیرمالی (در نظریه مشورتی جامعه یزد) در خصوص اسناد متمم دارای مبلغ اشتباها مشمول سایر اسناد مالی قرارداده شده درحالیکه اینگونه اسناد مشمول بند یک (اسناد رهنی) میباشد لذا دروبلاگ جامعه و دفتر3 یزد اصلاح گردیده لذا برای جلوگیری از اشتباه همکاران و بینندگان استدعا دارد مطلب را در سایت خود اصلاح یا مجددا روز رسانی فرمائید - پوزش بنده را بپذیرید - با احترام طباطبائی - سردفتر 3 یزد

ساحل توسعه

مزایده فروش دامنه سردفتر ضمن عرض تسلیت شهادت مولای متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب(ع) به اطلاع می رساند: دامنه فوق العاده سردفتر به بهترین پیشنهاد واگذار می گردد. نام دامنه: sardaftar.ir تاریخ ثبت: 2008-05-31 تایخ انقضاء: 2012-05-31 حداقل قیمت: 200.000 تومان جهت ارسال پیشنهاد از طریق ارسال نام دامنه به همراه قیمت (به هزارتومان) به شماره 10001818 بصورت زیر اقدام کنید: مانند: sardaftar.ir 200 پیام کوتاه: 10001818 تلفن: 05117331373 همراه: 09159111320

ش

با سلام من ملکی خریدم به مبلغ 307 میلیون تومان و برای این ملک دو سند رهنی به مبالغ 80 میلیون و 40 میلیون بایستی منعقد گردد. میشه لطف کنید هزینه دفتر خانه بابت سند های رهنی که بر عهده من خریدار می باشد و یا سایر هزینه را برایم محاسبه نمایید؟