اخرین بخشنامه ها وتغییرات در قانون دفاتر اسناد رسمی

 

 

به نام خداوند رحمان

 

آخرین تغیییرات وتحولات در بخشنامه های ثبتی  دفاتر اسناد رسمی                

 

تهیه کننده :سردفتر علی تیموری  اسفیجی

 باهمکاری سرکار خانم زینب تیموری دفتر یار ونماینده ثبت

 

خردادماه 1389      

 

                راهنما ی فهرستها                عنوان                                            صفحه

1-قانون تسهیل وآئین نامه                                                       3 الی9                                                                             

                             

2-مقررات دفترخانه                                                               10الی19    

 

 3 - صدور اچرائیه                                                                20الی23                                        

                        

3-اصلاح سند                                                                         24

                                                                                        

4-شرکت ها وموسسات                                                          25الی26

                                                                            

5-اقرارنامه                                                                         27الی28

                                                                                                                                                                       

6-اتباع بیگانه                                                                      29الی30       

                                                                                            

7-احراز هویت                                                                      31الی32

                                                                                          

8-نظام وظیفه                                                                       33الی34

                                                                                          

9-وصیت -ورثه                                                                    35الی36

                                                             

10-مدارک مورد نیازاسناد غیرمنقول                                         37الی39

                                                                                                  11-اجاره ورهن صلح وهبه                                                   40الی43

                                                                                       

12-فسخ معاملات                                                                 44الی46

 

13-مقررات امور مالی                                                          47الی53

 

14-مدارک مورد نیازاسنادمنقول                                            54الی58

 

15-وکالت

/ 0 نظر / 24 بازدید