سازمان ثبت اسناد و جامعه سردفتری کشور در مقابل آزمونی بزرگ

یکسالی است زمزمه هائی در مورد "ثبت آنی" در رسانه ها و جراید و مصاحبه ها شنیده میشد و شاید کمتر به آن توجه میشد و نه تنها مردم که متولیان امر تنظیم اسناد نیز براحتی از آن عبور میکردند و اطلاع رسانی ها نیز به همان مصاحبه ها محدود بود و کمتر کسی از آنچه در سازمان و دفتر توسعه و انفورماتیک میگذشت اطلاع داشت  ولی دفتر مذکور با سرعت و جدیت مشغول بکار بود تا بلکه بتواند به تکلیف مقرر در قانون توسعه پنجم جامعه عمل بپوشاند که ایکاش از ظرفیت بالای جامعه سردفتری بنحو بسیط  استفاده شده بود تا امروز در اجرای آن با اینهمه استرس و اضطراب روبرو نبودیم و ایکاش دست یاری به سویمان دراز شده بود تا سران دفاتر در سطح کشور هرکس به قدر همت خویش در این جهاد شریک میشد و آنچه امروز عزیزان ما در دفتر توسعه سازمان و همکارانمان در سطح کشور را به فعالیت شبانه روزی واداشته در طول یکسال گذشته به آرامی و صبوری انجام میشد... لازم به ذکر است صرفنظر از محیط مجازی که اطلاع لازم را به مراجعه کنندگان میداد در فضای حقیقی اکثریت بزرگی از همکاران کاملا از آنچه میگذرد بی اطلاع و شاید هنوز هم دفاتری در سطح کشور باشند که آگاهی لازم را نسبت به این طرح ندارند که امیدواریم جوامع سردفتری توانسته باشند حداقل های مورد نیاز را به همکاران منتقل نمایند

در این یکماهه اخیر و با اعلام زمان اجرای این طرح بزرگ و ملی بخصوص در یک هفته گذشته جنب و جوشی عجیب در خانواده بزرگ سردفتری اغاز شده تا شاید وعده ریاست سازمان ثبت را عملی کند و این امر برای طرفین سخت و طاقت فرساست و نگرانی حداقل در چشمان یکایک سردفتران موج میزند و اینکه آیا در این ازمون بزرگ خواهند توانست حیثیت و اعتبار سند رسمی را حفظ نمایند؟ و ایا در مقابل مردم شرمنده نخواهند شد؟ وایا از 16 شهریور یا تاریخ بعدی آن مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم اسناد با مخاطره روبرو نخواهد شد؟

هفته گذشته گرچه حقیر در تالمات روحی ناشی از مصیبت درگذشته والده قادر به حضوری فعال نبودم ولی دورادور شاهد فعالیت شبانه روزی عزیزان دلسوز به حرفه بودم و خوشبختانه میتوان گفت که در این یک فقره از نظر کمیت و کیفیت با موارد قبلی قابل مقایسه نبود و همت جمعی عزیزان قابل تقدیر و ستایش است و آرزو میکنم این فرصت برای رفع مشکلات کافی باشد و بزرگواران در سازمان ثبت نیز بتوانند معایب اعلام شده را که قطعا از روی دلسوزی و با کارشناسی لازم بوده است رفع و ما در مقابل مردم شرمنده نباشیم زیرا هرگونه شکست و ناکامی در این پروژه گرچه در مرحله اول موجب گرفتاری و سردرگمی سران دفاتر خواهد بود لکن اعتبار متولیان ثبت اسناد و سند رسمی را نیز زیر سئوال خواهد برد به همین جهت شخصا با عنایت به روندی که ثبت آنی این روزها پیش میرود اعتقاد دارم باید مدتی دیگر اجرای آن را به تعویق انداخت تا اطمینان لازم در اجرای صحیح آن حاصل گردد اما مواردی لازم به ذکر است که امیدوارم مشفقانه تلقی و به مقاومت تعبیر نشود

اشکالات اجرائی برنامه در حد تمرین و تست همکاران در صفحات در نظر گرفته شده بخصوص در وبلاگ وزین "بنچاق" به همت جناب جمشیدی سردفتر محترم 555 تهران مطرح و به استحضار مهندسین محترم دفتر توسعه رسیده است - گرچه بعض از موارد مانند مدت در وکالت نامه و کپی کامل اطلاعات اشخاص و غیره به همت آقایان اصلاح گردیده لکن تصور حقیر این است در این فرصت سه روزه تمامی اشکالات رفع نخواهد شد و اگر قرار باشد شنبه 16 شهریور به مرحله اجرا دراید به یقین دفاتر قادر به تنظیم اسناد عمومی و معمولی مردم نیز نخواهند بود

ضروری است ضمن موافقت با تاخیر در اجرای آن در یک مدت معقول موارد زیر بعنوان اولین نیازهای اجرای ثبت آنی به قید فوریت اصلاح و ویرایش شود:

1-ولو بصورت موقت فیلدی ایجاد بعنوان (ایا متعامل امضا مینماید بله یاخیر؟) ایجاد شود تا در خصوص متعامل در اسناد اقرار - تعهد - رضایت -حتی وکالت که بیشترین مراجعه کننده دفاتر را تشکیل میدهند  با انتخاب "خیر" فیلدهای مشخصات غیراجباری گردد و سردفتر با توجه به میزان اطلاعات موجود و در حد قانونی فیلدها را تکمیل و سند مربوطه را با قید فوریت تنظیم و ثبت نماید و امور ارباب رجوع مختل نشود

2-در بخش هزینه ها با عنایت به اینکه سیستم هزینه ها را روز رسانی و مبالغ قانونی را محاسبه و درج مینماید لازم است فیلد "مبلغ" در این قسمت غیراجباری شود و سردفتر در مواردی که سیستمی محاسبه نمیشود مانند بهای اوراق و پست و غیره مبلغ را درج نماید بدین ترتیب هم دقت بشتری صورت میگیرد و هم وقت تلف نمیشود- ضمنا اگر در این صفحه برای محاسبه هزینه ها لیستی از هزینه ها باز شود تا با تیک زدن آن انواع هزینه سند انتخاب و هرکدام از آنها که توسط سیستم محاسبه نمیشود فیلدی اختیاری برای درج مبلغ باز شود با اینکار سرعت عمل بیشتر خواهد شود

3-در محاسبه هزینه ها هزینه "اوراق اضافه" گرچه وارد میشود ولی در محاسبه سیستمی حذف میگردد که باید به قید فوریت اصلاح گردد

4-در مواردی که خودرو بنام وکیل میشود یا قسمتی بنام وکیل و قسمتی بنام غیر میشود باید حق الثبت و مالیات نقل و انتقال معاف یا تقلیل یابد که متاسفانه بهر طریق که عمل کردم امکان پذیر نبود مگر بعد از محاسبات بصورت دستی اصلاح شود که صحیح نیست زیرا روزرسانی عمدی یا سهوی حقوق دولتی را دچار اختلال خواهد کرد

5-در بخش مبلغ سند فیلدی ایجاد شود که با انتخاب آن مشخص شود حق التحریر بر اساس کدامین مبلغ محاسبه شود زیرا در اسناد مرتبط مانند فروش اقساطی مشکل ساز خواهد بود

6-در همین بخش عنوان "مراحل پرداخت" که در عرف دفاتر معمول نیست به "نحوه پرداخت ثمن" اصلاح عبارتی شود

7-نظر به اینکه اتومبیلهای خارجی 2000 سی سی و کمتر و بیشتر از سهمه سوخت محروم و فاقد کارت سوخت هستند و از طرفی بعضی از متعاملین کارت سوخت خود را مفقود یا سوزانده اند لذا فیلد "کارت سوخت" غیراجباری شود - پیشنهاد میشود فیلدی ایجا که در آن سئوال شود خودرو کارت سوخت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن فیلد کارت سوخت اجباری و در غیراینصورت فیلد متنی با ظرفیت حداقل 200 کارآکتر نمایش داده شود تا تعهد خریدار در آن درج شود

8- در بخش غیرمنقول صرفنظر از اشکالات متعدد که تنظیم سند را با مشکل روبرو مینماید لازم است در مرحله اول و به قید فوریت قسمت سهم معامله شده و مالکیت تنها در یک صفحه نوشته شود و تکرار در صفحه بعد موجب اشتباه و صرف وقت میباشد

9-نظر به اینکه برای ضبط صفحات اکثرا با پیام ضرورت تکمیل صفحات و اطلاعات روبرو هستیم و در اغلب اسناد این نقص مربوط به صفحات بعدی است که به ترتیب نوبت هنوز توسط کاربر باز نشده لازم است چینش صفحات بنحوی باشد که به ترتیب باید تکمیل شوند

10-نظر به اینکه در موارد مرخصی سردفتران اغلب دفتریاران واجد شرایط کفیل سردفتر میشوند و طبیعی است سردفتر درحال مرخصی توکن خود را دراختیار کفیل نخواهد گذاشت تا در زمان مرخصی سند با مسئولیت وی تنظیم شود و از طرفی برای دفتریاران توکن صادر نشده تنظیم سند دراینگونه دفاتر با مشکل روبرواست استدعا دارد با قید فوریت تصمیم مقتضی گرفته شود

موارد فوق بخش کوچکی از پیشنهاداتی است که در رابطه با ثبت آنی و برای اولین گام در راه اندازی ضرورت دارد و سایر موارد در وبلاگ بنچاق و سایر وبلاگخای حوزه مجازی دفاتر و اخیرا در سامانه ثبت آنی توسط همکاران ارائه شده که امیدواریم با عنایت به اینکه این امر مهم با حیثیت دفاتر و سازمان ثبت در ارتباط مستقیم است متصدیان امر ثبت آنی در سازمان محترم ثبت اسناد با درایت بیشتر و سعه صدر اجرای آن را تسهیل نمایند

نویسنده :جناب آقای طباطبایی (سردفترمحترم دفتراسنادرسمی سه یزد-وبلاگ سردفتری یاسرابی فریبنده )

/ 2 نظر / 36 بازدید
محسن

سلام با تبادل لینک موافقی link.agahiam.ir

کامپیوتر باران

سلام و خسته نباشید گروه متخصصین کامپیوتر باران در خدمت کلیه سران دفاتر میباشد در صورت لزوم و برخورد با هر گونه مشکل کافی است در هر ساعت از شبانه روز با شماره 09370722432 تماس حاصل فرمایید تا متخصصین ما کمتر از 1 ساعت خدمت شما سران دفتر عزیز باشند . گروه متخصصین ما راهی هموار برای شما دفاتر ایجاد میکنند .